Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

Himne

Ut queant laxis resonáre fibris
mira gestórum fámuli túorum,
solve pollúti lábii reátum,
sancte Ioánnes.

Núntius caelo véniens suprémo,
te patri magnum fore nascitúrum,
nomen et vitae sériem gerénde
órdine promit.

Ille promíssi dúbius superni
pérdidit promtae módulos loquélae;
sed reformásti génitus prémptae
orgána vocis.

Ventris obstrúso pósitus cubíli
sénseras regem thálamo manéntem;
hinc parens nati méritis utérque
ábdita pandit.

Láudibus cives célebrant supérni
te, Deus simplex paritérque trine;
súpplices ac nos véniam precámur:
parce redémptis. Amen.

SalmòdiaAntífona 1 Déu envià un home, que es deia Joan.

Salm 109

El Messies, rei i sacerdot

Ell ha de regnar fins que Déu haurà sotmès tots els enemics sota els seus peus

Oracle del Senyor al meu Senyor:
«Seu a la meva dreta, i espera que faci dels enemics
l'escambell dels teus peus.»

Que el Senyor estengui lluny des de Sió
el poder del teu ceptre.
Impera enmig dels enemics.

«Ja eres príncep el dia que vas néixer,
tens la glòria sagrada des del si de la mare,
des del principi jo t'he engendrat.»

El Senyor no es desdiu del que jurà:
«Ets sacerdot per sempre,
com ho fou Melquisedec.»

El Senyor és al teu costat,
i abat els reis el dia que s'indigna;
judica els pobles i els fa presoners,
abat governants arreu de la terra.

Et dóna possessió del teu domini;
així redreçaràs el cap.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Déu envià un home, que es deia Joan.
Antífona 2Vingué a donar testimoni de la veritat.

Salm 113 A

Les meravelles de l'Èxode.

Sapigueu que heu sortit d'Egipte tots els qui heu renunciat a les ambicions del món, (S. Agustí)

Quan els fills d'Israel sortiren d'Egipte,
quan se n'anaren del poble estranger,
la terra de Judà fou el seu santuari,
el país d'Israel, la seva possessió.

El mar, en veure'ls, va fugir,
i el Jordà se'n tornà riu amunt;
les muntanyes saltaren com anyells,
enjogassades com petits de la ramada.

¿Què tenies, mar, que vas fugir,
i tu, Jordà, per tornar riu amunt?
¿Per què saltàveu, muntanyes, com anyells,
enjogassades com petits de la ramada?

És davant del Senyor que s'estremí la terra,
davant del Déu de Jacob,
que converteix les roques en estanys,
la pedra dura en dolls d'aigua viva.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Vingué a donar testimoni de la veritat.
Antífona 3 Joan era una flama ardent que il·luminava tot al voltant.

Càntic Ap 19, 1-7

Les noces de l’Anyell.

Al·leluia!
És l'hora de la salvació, de la glòria i del poder del nostre Déu.
R. Al·leluia
Les seves sentències són justes, no van mai errades.
R. Al·leluia (al·leluia)

Al·leluia!
Lloeu el nostre Déu, tots els seus servents
R. Al·leluia
i els qui creieu en ell, petits i grans.
R. Al·leluia (al·leluia)

Al·leluia!
El Senyor, el Déu de l'univers, és rei.
R. Al·leluia
Alegrem-nos i celebrem-ho, cantem la seva glòria.
R. Al·leluia (al·leluia)

Al·leluia!
Ha arribat l'hora de les noces de l'Anyell
R. Al·leluia
i la seva esposa ja està engalanada.
R. Al·leluia (al·leluia)

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Joan era una flama ardent que il·luminava tot al voltant.

Lectura breu

Fets 13, 23-25
De la descendència de David, tal com ho havia promès, Déu ha donat a Israel un Salvador, que és Jesús. Abans que vingués ell, Joan va predicar a tot el poble un baptisme de conversió. Però Joan, en acabar la seva missió, deia: Jo no sóc pas allò que vosaltres penseu, però després de mi en ve un altre de qui no sóc digne de deslligar el calçat dels peus.

Responsori breu

V. Obriu una ruta al Senyor, aplaneu el camí pel nostre Déu.
R. Obriu una ruta al Senyor, aplaneu el camí pel nostre Déu.

V. Després de mi ve un home que m'ha passat al davant.
R. Aplaneu el camí pel nostre Déu.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Obriu una ruta al Senyor, aplaneu el camí pel nostre Déu.

Càntic de Maria

Antífona L'infant que ens ha nascut és més que un profeta. D'ell digué el Salvador: Entre tots els que les mares han portat al món no n'hi ha hagut cap de més gran de Joan Baptista.

Pregàries

Dirigim la nostra pregària a Déu, que va elegir sant Joan Baptista per anunciar als homes la vinguda propera del Regne de Crist, i diguem-li: Guieu, Senyor, els nostres passos per camins de pau.

Vós, que des del si de la mare vau cridar sant Joan perquè preparés els camins del vostre Fill, crideu-nos a seguir el Senyor tal com ell el va precedir.

Que la vostra Església mostri l'Anyell de Déu, com el mostrà Joan Baptista, perquè el reconeguin els homes del nostre temps.

Vós, que disposàreu que el vostre profeta s'abaixés perquè creixés el vostre Fill, ensenyeu-nos a cedir als altres perquè vós us manifesteu.

Vós, que pel martiri de Joan proclamàreu la raó insubornable, feu-nos testimonis indefallents de la vostra veritat.

Recordeu-vos de tots els qui han sortit d'aquest món, i doneu-los estada en el lloc de la llum i de la pau.

Perquè som fills de Déu, gosem dir: Pare nostre.

Oració


Oh Déu, que heu suscitat sant Joan perquè preparés per al Crist Senyor un poble ben disposat, concediu a la vostra Església la gràcia de l'alegria espiritual i conduïu tots els fidels pel camí de la salvació i de la pau. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-