Menu

Ofici de lectura

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Veniu, adorem el Crist, Senyor nostre, que va ser temptat i va patir per nosaltres.

Himne

Ex more docti mystico
servemus hoc abstinentiam,
deno dierum circulo
ducto quater notissimo.

Lex et prophetae primitus
hanc praetulerunt, postmodum
Christus sacravit, omnium
rex atque factor temporum.

Utamur ergo parcius
verbis, cibis et potibus,
somno, iocis et arctius
perstemus in custodia.

Vitemus autem pessima
quae subruunt mentes vagas,
nullumque demus callido
hosti locum tyrannidis.

Praesta, beata Trinitas,
concede, simplex Unitas,
ut fructuosa sint tuis
haec parcitatis munera. Amen.

Salmòdia

Antífona 1 Veniu a ajudar-me, Senyor.

Salm 34, 1-2. 3c. 9-19. 22-23. 27-28.

Súplica d’un pobre acusat falsament

Es reuniren... i acordaren apoderar-se de Jesús valent-se d’un engany i matar-lo (Mt 26, 3. 4)

I
Acuseu, Senyor, els meus acusadors,
combateu contra els qui em combaten;
preneu l'escut i el broquer,
veniu a ajudar-me.
Digueu-me: «Jo et salvaré.»

I jo m'alegraré del que el Senyor m'ha fet,
ple de goig de veure que em salva.
Proclamaré amb totes les forces:
«Senyor, ¿qui és com vós?
Vós defenseu els febles contra els poderosos,
els pobres, contra els qui els volen robar.»

Es presenten testimonis malintencionats,
em demanen comptes de coses que ni sé;
em tornen mal per bé,
tothom m'abandona.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1 Veniu a ajudar-me, Senyor.
Antífona 2Defenseu la meva causa, Senyor, vós que sou poderós.

II
Quan ells estaven malalts, jo em posava de dol,
m'entristia i dejunava,
el meu cor no deixava de pregar,
com per un germà o per un amic;
anava a tot arreu com si plorés la mare,
trist i amb el cap baix.

Però ells s'han alegrat quan m'han vist caure,
s'han reunit contra mi,
m'han fet mal d'amagat,
no paren de destrossar-me;

es burlen cruelment de mi
em miren amb odi i estrenyen les dents.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Defenseu la meva causa, Senyor, vós que sou poderós.
Antífona 3 Lloaré tot el dia la vostra rectitud.

III
¿Fins quan, Senyor, els suportareu?
¿No els sentiu cridar? Defenseu la meva vida,
defenseu-la dels lleons.

Us daré gràcies enmig del poble reunit,
davant de tothom us lloaré en dies de festa.

No he donat cap motiu als enemics;
que no cantin victòria.
Que no es facin senyes l'un a l’altre;
els qui m'odien, m'odien perquè sí.

Ho heu vist, Senyor. No calleu,
no us allunyeu de mi, Senyor!
Desperteu-vos, desvetlleu-vos,
feu-me justícia.

Que s'alegrin i cantin
els que desitgen que em feu justícia,
i puguin dir per sempre: «És gran el Senyor,
que vol el bé del seu servent.»

Anunciaré la vostra rectitud,
i us lloaré tot el dia.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Lloaré tot el dia la vostra rectitud.

Vers

V. Reconcilieu-vos amb el Senyor, el vostre Déu.

R. Que és clement i misericordiós.

Lectures

Lectura primera

Del llibre dels Nombres 22, 1-8. 20-35

Balaam es posa en camí per maleir Israel

En aquells dies, els israelites partiren i acamparen a les estepes de Moab, a l'altra banda del Jordà, enfront de Jericó. Balac, fill de Sefor, va saber tot el que Israel havia fet amb els amorreus. Moab sentia una gran basarda davant d'aquell poble, ja que era nombrós. Tingué por dels israelites i digué als ancians de Madian:
«Ara aquesta multitud esbrostarà tots els nostres voltants, com un bou esbrosta l'herbei dels camps».

En aquell temps, era rei de Moab Balac, fill de Sefor. Envia missatgers a cridar Balaam, fill de Beor, a Fator, que és prop del riu, al país dels seus compatriotes, i li digué:

«Mira, un poble ha sortit de l'Egipte, s'ha estès pel país i ara s'ha establert davant meu. Vine, doncs, t'ho demano, i maleeix-me aquest poble, ja que és més fort que jo. Potser el podré vèncer i expulsar del país. Jo sé que el qui tu beneeixes és beneït, i el qui tu maleeixes és maleït».

Els ancians de Moab i els de Madian es posaren en camí duent regals per pagar els auguris. Així que van trobar Balaam, li referiren les paraules de Balac. Ell els digué:
«Passeu aquí aquesta nit, i us contestaré tal com el Senyor m'haurà parlat».

Els dignataris de Moab es quedaren amb Balaam. Déu vingué a Balaam de nit i li digué:
«Ja que aquests homes han vingut a cridar-te, lleva't i vés amb ells. Però no facis sinó allò que et diré.»

Balaam es llevà al matí, ensellà la seva somera i se n'anà amb els dignataris de Moab. Però Déu s'inflamà d'ira quan ell partia, i l'àngel del Senyor es plantà al camí per barrar-li el pas. Balaam muntava la seva somera, i amb ell els seus dos criats. La somera, en veure l'àngel del Senyor plantat al camí amb l'espasa desembeinada a la mà, es decanta del camí i passava pel camp. Balaam pegava a la somera per fer-la tornar al camí.

Llavors l'àngel del Senyor es col·locà en un indret enclotat del camí entre les vinyes i un marge a cada banda. La somera, en veure l'àngel del Senyor, s'arrambà al marge i va estrènyer el peu de Balaam contra el marge; i novament Balaam li pegava. L'àngel del Senyor els passà al davant i es col·locà en un lloc estret, on no hi havia manera de decantar-se a dreta o a esquerra. La somera, en veure l'àngel del Senyor, s'aclofà sota Balaam. Llavors Balaam, enfurismat, es posà a pegar a la somera amb el bastó. Aleshores el Senyor va obrir la boca de la somera, que digué a Balaam:
«¿Què t'he fet perquè em peguis. ja per tercera vegada?»

Balaam respongué a la somera:
«Perquè t'has burlat de mi! Si tenia una espasa a la ma, ara mateix et matava!»

La somera replica a Balaam:
«¿No sóc jo la teva somera que has muntat sempre fins avui? ¿T'havia fet mai una cosa així?»

Li respongué:
«No»

El Senyor obrí els ulls de Balaam, i va veure l'àngel del Senyor plantat al camí amb l'espasa desembeinada a la mà. S'inclinà i es prosternà de cara a terra. L'àngel del Senyor li va dir:

«¿Per què pegues a la teva somera, ja per tercera vegada? Sóc jo que he sortit a barrar-te el pas, perquè el teu viatge no m'agrada. La somera m'ha vist i s'ha decantat de davant meu tres vegades. Que si no s'hagués decantat de davant meu, ja t'hauria matat; a ella, en canvi, l'hauria deixat viure!»

Balaam va dir a l'àngel del Senyor:
«He pecat, perquè no sabia que vós barràveu el camí davant meu. Ara, doncs, si això no us plau. me'n tornaré.»

L'àngel del Senyor respongué a Balaam:
«Vés amb aquests homes, però no has de dir sinó allò que jo t'ordenaré».

I Balaam se n'anà amb els dignataris de Balac.


Responsori

R. Estendré la mà sobre els profetes de les visions vanes i de la predicació mentidera; * no estaran en el consell del meu poble, no seran inscrits al llibre de la casa d'Israel.

R. Ai dels profetes insensats que segueixen el seu propi esperit sense haver vist res! * No estaran en el consell del meu poble, no seran inscrits al llibre de la casa d'Israel.

Lectura segona

De les Catequesis per a adults, de sant Agustí, bisbe
(31-32. 33. 39)

Per a nosaltres, els homes, Déu envià el seu únic Fill
a morir per nosaltres i per a nosaltres

Des del començament del gènere humà fins a la fi dels temps, continuaran existint dues ciutats, que ara es troben físicament barrejades, be que separades en les seves aspiracions: la ciutat dels impius i la ciutat dels sants, dues ciutats que en el dia del judici estaran separades, fins i tot, materialment.

Tos els homes i tots els esperits que cerquen humilment la glòria de Déu i no la pròpia, i segueixen Déu pel camí de la pietat, pertanyen a una mateixa societat. Tanmateix, el Déu ple de misericòrdia té paciència fins amb els homes impius, i els dóna un termini per tal que es penedeixin i es corregeixin, Perquè, si bé es veritat que, per mitjà del diluvi, els va suprimir, tret d'un just i la seva família, els quals va voler salvar a l'arca, va obrar així ja que sabia que tots els altres no tenien desig de penedir-se. No obstant això, durant els cent anys de la construcció de l'arca, van ser advertits del perill imminent que corrien; i, si s'haguessin convertit a Déu, Déu els hauria perdonats, com més tard va perdonar la ciutat de Nínive, que va fer penitència. Amb el signe del diluvi —els justos en van ser deslliurats gràcies a l'arca de fusta—, és prefigurada l'Església futura que Crist, el seu Rei i el seu Déu, va salvar del naufragi d'aquest món pel misteri de la creu. Perquè Déu no ignorava que, fins d'aquells homes que havien estat salvats dins de l'arca, en naixerien de dolents, que emplenarien la terra, de cap i de nou, amb les seves corrupcions. I, amb tot, va exhibir una mostra del judici futur i prenuncià l'alliberament dels sants pel misteri de la creu, també de fusta.

Però ni aleshores no van faltar justos que cerquessin piadosament Déu i vencessin la supèrbia del diable, ciutadans d'aquella ciutat santa, els quals per la futura humiliació de Crist, el seu rei —humiliació revelada per l'Esperit Sant—, van ser guarits. Entre aquests justos, va ser elegit Abraham, servent piadós i fidel de Déu, a qui fou mostrat el misteri del Fill de Déu, de manera que els creients de les generacions futures de tots els pobles, imitant la seva fe, fossin anomenats fills seus. D'Abraham va néixer aquell poble que adoraria l'únic Déu veritable, que va fer el cel i la terra. En aquest poble fou prefigurada, amb una gran evidència, l'Església futura. Era un poble constituït per una multitud de gent carnal, que només donava culte a Déu pels dons materials. Però, enmig d'aquesta multitud, hi havia una petita resta amb la mirada fita en el repòs futur i que cercava la pàtria celestial. A aquesta petita resta va ser revelada profèticament la futura humiliació de Déu, Senyor i Rei nostre Jesucrist, perquè, en virtut d'aquesta fe, fossin guarits del tumor de la supèrbia. No tan sols les paraules, sinó la mateixa vida, el matrimoni, els fills i les obres d'aquells homes que precediren, en el temps, el naixement del Senyor, van ser una profecia del temps en què, per la fe en la passió de Crist, es congrega l'Església amb homes de tots els pobles. I, en tot això, es prenunciaven els misteris espirituals, que es refereixen a Crist i a l'Església. D'aquesta Església, també n'eren membres aquells sants que van viure en aquesta terra abans del naixement de Crist segons la carn.

Perquè la llei només es compleix quan , no pas per cobdícia dels béns temporals, sinó per amor al legislador, s'observa el que ell va manar. ¿Qui no s'esforçarà a retornar al Déu justíssim i ple de misericòrdia l'amor amb que ell ens estimà primer a nosaltres, que som tan injustos i que estem tan plens de supèrbia, amor que arribà a l'extrem d'enviar-nos el seu Fill, no tan sols a viure en la nostra companyia, sinó, fins i tot, a ser mort per nosaltres i per a nosaltres?


Responsori

R. La caritat, l'hem coneguda en això: que donà la seva vida per nosaltres; * i nosaltres hem de donar la vida pels germans.

R. Déu ens donà prova del seu amor, perquè, quan érem encara pecadors, el Crist va morir per nosaltres. * I nosaltres hem de donar la vida pels germans.

Oració


Perdoneu, Senyor, les culpes del vostre poble i, per la vostra benignitat, desfeu-nos dels lligams pecaminosos que hem contret a causa de la nostra feblesa. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-