Menu

Ofici de lectura

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

Himne

Hic est dies verus Dei,
sancto serenus lumine,
quo diluit sanguis sacer
probrosa mundi crimina.

Fidem refundit perditis
cæcosque visu illuminat;
quem non gravi solvit metu
latronis absolutio?

Opus stupent et angeli,
pœnam videntes corporis
Christoque adhærentem reum
vitam beatam carpere.

Mysterium mirabile,
ut abluat mundi luem,
peccata tollat omnium
carnis vitia mundans caro,

Quid hoc potest sublimius,
ut culpa quærat gratiam,
metumque solvat caritas
reddatque mors vitam novam?

Esto perenne mentibus
paschale, Iesu, gaudium
et nos renatos gratiæ tuis
triumphis aggrega.

Iesu, tibi sit gloria,
qui morte victa prænites,
cum Patre et almo Spíritu,
in sempitérna sæcula. Amen.

Salmòdia

Antífona 1 Que respongui la casa d'Israel: Perdura eternament el seu amor, al·leluia.

Salm 117

Himne triomfal d'acció de gràcies

Ell és la pedra que vosaltres, els constructors, havíeu rebutjat, i ara corona l'edifici (Fets 4, 11)

Enaltiu el Senyor: Que n'és, de bo,
perdura eternament el seu amor.

Que respongui la casa d'Israel:
perdura eternament el seu amor.

Que respongui la casa d'Aharon:
perdura eternament el seu amor.
Que responguin els qui veneren el Senyor:
perdura eternament el seu amor.

Enmig del perill vaig clamar al Senyor,
i em va escoltar, i me'n va treure.
Tinc el Senyor a favor, res no em fa por,
els homes, ¿què em poden fer?
Tinc el Senyor a favor, ell em defensa,
veuré caure els enemics.

Més val emparar-se en el Senyor,
que posar confiança en els homes.
Més val emparar-se en el Senyor,
que fiar-se dels poderosos.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1 Que respongui la casa d'Israel: Perdura eternament el seu amor, al·leluia.
Antífona 2És el Senyor qui m'ha salvat, al·leluia.

II

Quan totes les nacions m'envoltaven,
invocant el Senyor les he vençudes.
Quan m'envoltaven i estrenyien el setge,
invocant el Senyor les he vençudes.
Quan m'envoltaven com un eixam,
i s'arboraven com foc d'argelagues,
invocant el Senyor les he vençudes.

M'empenyien tan fort que anava a caure,
però el Senyor m'ha sostingut.
Del Senyor em ve la força i el triomf,
és ell qui m'ha salvat.

Escolteu, crits de festa i de victòria
al campament dels justos:
«La dreta del Senyor fa proeses,
la dreta del Senyor em glorifica,
la dreta del Senyor fa proeses.»

No moriré, viuré encara,
per contar les proeses del Senyor,
Els càstigs del Senyor han estat severs,
però no m'ha abandonat a la mort.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 És el Senyor qui m'ha salvat, al·leluia.
Antífona 3 Els nostres ulls es meravellen de l'obra del Senyor, al·leluia.

III

Obriu-me les portes dels justos;
entraré a donar gràcies al Senyor.
Aquest és el portal del Senyor,
els justos hi poden entrar.
Gràcies, perquè vós m'heu escoltat
i heu vingut a salvar-me.

La pedra que rebutjaven els constructors
ara corona l'edifici.
És el Senyor qui ho ha fet,
i els nostres ulls se'n meravellen.

Avui és el dia en què ha obrat el Senyor:
alegrem-nos i celebrem-lo.
Ah, Senyor, doneu-nos la victòria!
Ah, Senyor, feu que prosperem!

Beneït el qui ve en nom del Senyor.
Us beneïm des de la casa del Senyor.
El Senyor és Déu: Que ell ens il·lumini.

Porteu els rams, ordeneu la processó,
fins a les vores de l'altar.

Vós sou el meu Déu, us dono gràcies,
us exalço, Déu meu!
Enaltiu el Senyor: Que n'és, de bo,
perdura eternament el seu amor.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Els nostres ulls es meravellen de l'obra del Senyor, al·leluia.

Vers

V. Oh Crist, el cel i la terra s'alegren, al·leluia.

R. De la vostra resurrecció, al·leluia.

Lectures

Lectura primera

De la primera carta de sant Pere 3, 1-17

La imitació de Crist

Vosaltres, esposes, feu cas dels vostres marits. Així, si alguns no són creients, quan s'adonaran de la vostra manera de viure respectuosa i casta, sense paraules els guanyareu a la fe. Les vostres gales no han de consistir en les que es veuen des de fora estant, com són el pentinat, les joies i els vestits, sinó en les que porteu amagades dins el cor i duren sempre, com és un esperit de pau i de bondat; això si que té valor als ulls del Senyor. Així s'adornaven en altre temps les dones santes, que confiaven en Déu i eren respectuoses amb els seus marits, com Sara, que obeïa Abraham i en parlava amb gran respecte. Vosaltres sereu considerades filles seves si obreu el bé sense cap por.

També vosaltres, marits, sapigueu conviure amb la vostra esposa: tracteu-la amb honor, no solament perquè és més feble, sinó perquè Déu li fa la gràcia d'heretar la mateixa vida. Així res no destorbarà la vostra pregària.

Finalment, vivint tots units de pensament i de cor, estimeu els germans, sigueu afectuosos i humils; no torneu mal per mal, no insulteu els qui us insulten; més aviat beneïu-los, vosaltres que Déu ha cridat a rebre en herència una benedicció. Perquè «l'home que estima la vida, que vol viure temps i fruir de benestar, que guardi la llengua del mal i que no diguin res de fals els seus llavis; que es decanti del mal i faci el bé; i busqui la pau i procuri aconseguir-la; perquè els ulls del Senyor vetllen pels justos, i els escolta quan criden auxili; però es gira contra els malfactors».

Si vosaltres, de veritat, penseu i obreu el bé, ¿qui us podrà fer cap mal? Però, si heu de sofrir pel fet de ser justos, feliços de vosaltres. No us ha de fer por ni us ha d'espantar allò que espantaria la gent; és el Crist, el Senyor, el qui nosaltres hem de reverenciar de tot cor. Estigueu sempre a punt per a donar una resposta a tothom qui us demani la raó de l'esperança que teniu; però feu-ho serenament i amb respecte. Guardeu neta la vostra consciència; així els qui critiquen la vostra bona conducta de cristians s'hauran d'avergonyir d'haver-ne malparlat. Si és voler de Déu, val més sofrir per haver obrat bé que per haver obrat malament.


Responsori

R. Feliços vosaltres quan, per causa del Fill de l'home, la gent us odiarà, us esquivarà, us ofendrà i denigrarà el vostre nom: * Aquell dia alegreu-vos i feu festa, perquè la vostra recompensa és gran en el cel, al·leluia.

R. Si heu de sofrir pel fet de ser justos, feliços de vosaltres. * Aquell dia alegreu-vos i feu festa, perquè la vostra recompensa és gran en el cel, al·leluia.

Lectura segona

De les Catequesis de Jerusalem
(Catequesi 20, Mystagogica 2 )

El baptisme és signe de la passió del Senyor

Sou duts per la mà cap a la piscina santa del baptisme de Déu, tal com Crist fou portat des de la creu al sepulcre que tenia preparat.

I tots vosaltres, un per un, heu estat preguntats si creieu en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. Heu fet aquesta confessió salvadora, us heu submergit tres vegades en l'aigua i n'heu emergit cada cop: amb això heu significat, en imatge i en símbol, els tres dies de la sepultura de Crist.

Perquè tal com el Senyor nostre va passar-se tres dies i tres nits en el ventre de la terra, igualment vosaltres, amb la primera sortida de l'aigua, heu imitat el primer dia de Crist a la terra i, amb la primera immersió, la seva primera nit. No altrament de com el qui es troba en la nit no s'hi veu, però el qui camina de dia va per la llum, quan us vau submergir era com si fóssiu a la nit i no us hi vèieu, però quan vau emergir de l'aigua fou com si estiguéssiu en ple dia. En el mateix instant éreu com morts i com vius: aquella aigua salvadora se us va convertir en sepulcre i en mare.

El que Salomó afirmà d'altres coses us escau també a vosaltres; ell va dir: Hi ha un temps de néixer i un temps de morir. Sí, això us escau, però a l'inrevés: temps de morir i temps de néixer. I el temps de fer aquestes dues coses és un, és el mateix: el vostre naixement coincideix amb la vostra mort.

Oh cosa estranya i paradoxal! Nosaltres no ens hem mort, no ens han enterrat, no ens han crucificat i no hem ressuscitat, però hem imitat tot això sacramentalment, i en la seva realitat espiritual hem trobat la salvació.

Crist, en canvi, fou realment crucificat, realment sepultat i va ressuscitar de debò: i totes aquestes coses ens han estat donades com a gràcia, perquè, tot imitant-les, participem dels sofriments de Crist i guanyem de debò la salvació.

Oh amor desmesurat envers els homes! Crist no va rebutjar que els claus foradessin els seus peus i les seves mans, que no coneixien màcula, i Crist va sofrir; a mi, que no sé què són ni els dolors ni la fatiga, em regala la salvació si participo del dolor d'ell.

Que ningú no es cregui que el baptisme serveix només per esborrar els pecats i per donar-nos la gràcia de l'adopció, tal com era el baptisme de Joan, que només conferia la remissió dels pecats. Sabeu exactament que el baptisme, tal com és purificació dels pecats i tal com atorga el do de l'Esperit Sant, també és, de la mateixa manera, figura i signe de la passió del Senyor. Per això sant Pau afirmava: No ignoreu pas que tots els qui hem estat batejats en Jesucrist hem estat submergits en la seva mort. Pel baptisme, hem estat sepultats amb ell en la mort.


Responsori

R. Aquests són els anyells que proclamen l'al·leluia; ara tornen de les fonts i anuncien la Bona Nova, al·leluia, * I resplendeixen com la llum, al·leluia.

R. S'estan davant el tron i davant l'Anyell, vestits de blanc i amb palmes a les mans. * I resplendeixen com la llum, al·leluia.

Oració


Oh Déu, que heu unit pobles tan diversos en la confessió del vostre nom, feu que els qui en les fonts baptismals han nascut a una nova vida tinguin una sola fe i una mateixa caritat. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-