Menu

Ofici de lectura

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Escoltem la veu del Senyor i entrem al lloc del seu repòs.

Himne

Lux aetérna, lumen potens,
dies indefíciens,
debellátor atrae noctis,
reparátor lúminis,
destructórque tenebrárum,
illustrátor méntium:

Quo nascénte suscitámur,
quo vocánte súrgimus;
faciénte quo beati,
quo liquénte míseri;
quo a morte liberáti,
quo sumus perlúcidi;

Mortis quo victóres facti,
noctis atque saéculi;
ergo nobis, rex aetérnae,
lucem illam tríbue,
quae fuscátor nulla nocte,
solo gaudens lúmine.

Honor Patri sit ac tibi,
Sancto sit Spirítui,
Deo trino sed et uni,
paci, vitae, lúmini,
nómini prae cunctis dulci
divinóque númini, Amen.

Salmòdia

Antífona 1 El Senyor convoca cel i terra al judici del seu poble.

Salm 49

El veritable culte del Senyor

No vinc a desautoritzar la Llei, sinó a completar-la (Mt 5, 17)

I

Parla el Senyor, sobirà dels poderosos,
convoca la terra de llevant fins a ponent.
Des de Sió, ciutat meravellosa,
Déu resplendeix.

Ve el nostre Déu, no callaré.
Un foc devorador li va al davant,
al voltant d'ell es congria la tempesta.

De dalt estant convoca cel i terra
al judici del seu poble:
«Aplegueu-me els meus fidels,
que amb la sang d'una víctima segellaren l'aliança.»

El cel proclama la seva justícia,
és Déu mateix qui judica.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1 El Senyor convoca cel i terra al judici del seu poble.
Antífona 2Invoca'm en dies de perill, i jo et salvaré.

II

«Escolta, poble meu, sóc jo qui parlo;
Israel, sóc jo qui testifico contra tu:
Jo sóc el Senyor, el teu Déu.

No és pas pels sacrificis que et reprenc:
sé que no et canses d'oferir holocaustos.

¿Acceptaré vedells de casa teva
o bocs dels teus ramats,
quan són meus els animals de la selva,
i en tinc a milers a les muntanyes?

Conec un a un els ocells que van pel cel,
i tinc a mà els animals lliures del bosc.
Si tenia fam, no t'ho hauria de dir:
és ben meva la terra i tot el que s'hi mou.
¿Et creus que menjaré carn de vedells,
i beuré la sang dels bocs?

Ofereix a Déu accions de gràcies,
compleix el que has promès a l'Altíssim,
invoca'm en dies de perill;
jo et salvaré, i reconeixeràs la meva glòria.»

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Invoca'm en dies de perill, i jo et salvaré.
Antífona 3 El qui m'ofereix accions de gràcies reconeix la meva glòria.

III

I a l'home injust, Déu li diu:
«¿Com goses predicar els meus preceptes
i parlar de la meva aliança,
tu que no acceptes els avisos,
i tant se te'n dóna del que et mano?

Si veus un lladre te'n vas amb ell,
si veus adúlters, t'hi ajuntes;
obres els llavis per dir mal
i la teva llengua calumnia.

T'asseus a malparlar dels teus germans,
a difamar els teus familiars.
¿He de callar, mentre fas tot això?
¿Et pensaves que seria com tu?
Te n'acuso, t'ho retrec a la cara.

Enteneu-ho bé, els qui no feu cas de Déu:
si us poso la mà a sobre, ningú no us salvarà.

El qui m'ofereix accions de gràcies
reconeix la meva glòria.
L'home que viu honradament
veurà la salvació de Déu.»

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 El qui m'ofereix accions de gràcies reconeix la meva glòria.

Vers

V. No ens cansem de pregar i demanar a Déu.

R. Que conegueu plenament el que ell vol de vosaltres.

Lectures

Lectura primera

Del llibre del profeta Malaquies 3, 1—4, 6

El dia del Senyor

Això diu el Senyor:
«Jo envio el meu missatger perquè prepari el camí davant meu, i tot seguit el Senyor que vosaltres busqueu, l'àngel de l'aliança que desitgeu, entrarà al seu temple. Ja ve, diu el Senyor de l'univers. ¿Qui resistirà el dia de la seva arribada? ¿Qui es mantindrà dret quan ell aparegui? Perquè serà com el foc del fonedor i com el sabó de fer bugada: s'asseurà a fondre i a depurar la plata, purificarà els descendents de Leví, els refinarà com la plata i l'or. Des d'aleshores oferiran al Senyor una oblació digna, i les oblacions de Judà i de Jerusalem seran agradables al Senyor com ho eren abans, corn en els temps antics.

Aleshores em presentaré entre vosaltres per judicar, i acusaré sense tardança els qui practiquen maleficis, els adúlters, els perjurs, els qui defrauden els obrers, les viudes i els orfes, o marginen els immigrats, sense cap por de mi, diu el Senyor de l'univers. Jo, el Senyor, no canvio mai, però tampoc vosaltres no heu deixat mai de comportar-vos com a fills de Jacob. Des dels temps dels vostres pares us heu apartat sempre dels meus decrets, mai no els heu complert. Reconcilieu-vos amb mi, i jo em reconciliaré amb vosaltres, diu el Senyor de l'univers.

I em pregunteu: "¿Com ens hem de reconciliar?" Digueu-me si és just que un home defraudi Déu com vosaltres m'esteu defraudant. Però vosaltres contesteu: "¿En què us estem defraudant?" En els delmes i primícies. Sí, m'esteu defraudant, em defrauda el poble tot sencer, i caureu sota la maledicció. Porteu íntegrament els delmes al seu lloc perquè el meu temple estigui proveït, i feu la prova, diu el Senyor de l'univers. Veureu com us obro les comportes del cel i plouen benediccions i benediccions. Esbargiré lluny la plaga de llagosta perquè no rosegui els fruits de la terra ni destrueixi les collites de les vinyes, diu el Senyor de l'univers, i tots els altres pobles us felicitaran en veure el vostre país tan afavorit, diu el Senyor de l'univers.

Això que dieu contra mi és molt fort. I vosaltres em pregunteu: "¿Què diem contra vós?" Si, dieu que no val la pena de servir Déu. Dieu: "¿Què en traiem de complir el que ell mana i de posar-nos de dol davant el Senyor de l'univers? Més aviat tenim per feliços els homes insolents: veiem que als injustos tot els va bé; provoquen Déu i no els passa res!"»

Aleshores els qui creien en el Senyor en parlaren entre ells. El Senyor els escoltà amb atenció i ho va fer constar en el llibre que recorda els qui creuen en ell i honoren el seu nom. El Senyor de l'univers va dir:
«El dia que jo intervindré els prendre per possessió meva: seré indulgent amb ells com un pare és indulgent amb els fills que el serveixen fidelment, i veureu la diferència entre justos i injustos, entre els qui són fidels a Déu i els qui no li són fidels. Vindrà aquell dia abrusador com una fornal. Tots els orgullosos i els injustos seran igual que rostoll, i aquell dia, quan arribi, els incendiarà, no en deixarà ni l'arrel ni la tija, diu el Senyor de l'univers.

Però per a vosaltres, que venereu el meu nom, sortirà el sol de la felicitat, i els seus raigs seran saludables. Saltareu d'alegria com vedells fora de l'estable. Aquell dia en què jo obraré, diu el Senyor de l'univers, trepitjareu els malvats com cendra sota els vostres peus.

Recordeu la Llei que vaig donar al meu servent Moisès a l'Horeb. Són preceptes i normes per a tot Israel. Jo us enviaré el profeta Elies abans no arribi el dia del Senyor, gran i terrible. Ell farà que els pares es reconciliïn amb els fills, i els fills amb els pares. Així, el dia de la meva vinguda, ja no hauré de castigar el país amb l'extermini.


Responsori

R. Jo envio el meu missatger perquè prepari el camí davant meu, * I tot seguit el Senyor que vosaltres busqueu, l'àngel de l'aliança que desitgeu, entrarà al seu temple.

V. I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim, perquè aniràs al davant del Senyor a preparar els seus camins. * I tot seguit el Senyor que vosaltres busqueu, l'àngel de l'aliança que desitgeu, entrarà al seu temple.

Lectura segona

De la Constitució pastoral Gaudium et spes, sobre l'Església en el món del nostre temps, del Concili Vaticà II
(Números 40. 45 )

Jo sóc l'Alfa i l'Omega, el primer i el darrer

La compenetració de la ciutat terrenal amb la celestial només pot ser percebuda per la fe, més encara, roman com un misteri de la història humana, pertorbada pel pecat fins a la revelació plena de la claredat dels fills de Déu.

L'Església, certament, en perseguir la seva pròpia finalitat salvífica, no solament comunica la vida divina a l'home, sinó que també vessa, d'alguna manera, la seva llum sobre tot el món, màximament pel fet que guareix i enlaira la dignitat de la persona humana, referma el travament de la societat dels homes i infon a llurs activitats quotidianes una significació i un sentit més pregons. D'aquesta manera, l'Església creu que, per mitjà de cada un dels seus membres i de la seva comunitat sencera, pot col·laborar molt a tornar més humana la família dels homes i la seva història.

L'Església, mentre ajuda el món i en rep moltes coses, tendeix a una sola finalitat: que vingui el Regne de Déu i la salvació de tot el llinatge humà. Però tot el bé que el poble de Déu, en el temps d'aquesta peregrinació per la terra, pot fer a la família dels homes neix del fet que l'Església és el sagrament de salvació universal, el misteri de l'amor de Déu als homes, misteri que es manifesta i actua al mateix temps.

El Verb de Déu, pel qual tot ha estat creat, s'ha fet carn, de manera que, home perfecte, ho ha salvat i ho ha recapitulat tot. El Senyor és la finalitat de la història humana, punt en el qual convergeixen els desigs de la història i de la civilització; el Senyor és centre del llinatge humà, goig de tots els cors i plenitud de les seves apetències. Ell és el qui fou ressuscitat pel Pare, que el va exalçar i el col·locà a la seva dreta, tot constituint-lo jutge de vius i de morts. Vivificats i congregats per l'Esperit Sant, peregrinem cap a la consumació de la història, cosa que s'adiu totalment al designi de l'amor de Déu, que ha volgut unir en el Crist tot el món, tant el del cel com el de la terra.

Diu el mateix Senyor: Vinc de. seguida, i m'acompanya la meva recompensa, per pagar a cadascú segons les seves obres. Jo sóc l'Alfa, primera lletra de l'alfabet, i l'Omega, que és la darrera; sóc el primer i el darrer, el principi i la fi.


Responsori

R. Déu va adreçar la seva paraula, anunciant la pau per Jesucrist; * Ell és Senyor de tots, i la salvació no es troba en ningú més.

V. Ell és qui Déu ha destinat a ser jutge de vius i de morts. * Ell és Senyor de tots, i la salvació no es troba en ningú més.

Oració


Déu omnipotent i etern, que sou la resplendor de la llum veritable i el dia que no s'acaba, us preguem, ara que torna l'hora matinal, que allunyada la nit del pecat, il·lumineu els nostres cors amb el fulgor de la vostra vinguda. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-