Menu

Laudes

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Veniu, adorem el Crist, Senyor nostre, que ens ha promès l'Esperit Sant, al·leluia.

Himne

S'ha obert el dia desitjat:
el Crist Senyor s'enfila al cel;
Déu, esperança de tothom
puja a l'enllà victoriós.

Caigut el príncep d'aquest món,
els cors exulten deslliurats.
L'ha derrotat un cos mortal
fet immortal per sempre més.

L'amaga un núvol lluminós;
pau i alegria dels creients,
penetra dins del Paradís
que Adam i Eva havien clos.

Oh goig intens, clavat en creu
va redimir el pecat del món;
ara, pujant al més enllà,
vol portar l'home fins al cel.

Com agraïm al Redemptor
els dons que ens lliura constantment!
Som ciutadans del Paradís
per l'amplitud del seu amor.

Amb els celestes estadants
sigui amb nosaltres tot el goig:
ells ja han pogut veure Jesús,
també nosaltres el veurem.

Ara, Senyor, pujant al cel,
preneu per sempre els nostres cors.
Junt amb el Pare i l'Esperit
sigueu lloat eternament. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Tots els pobles, Senyor, vindran a fer-vos homenatge, al·leluia.

Salm 85

Oració del pobre en l'adversitat

Beneït sigui Déu. Ell ens conforta enmig de totes les adversitats (2C 1,3.4)

Escolteu, Senyor, escolteu i responeu-me,
que sóc un pobre desvalgut.
Guardeu la meva vida, que sóc un fidel vostre.
Salveu el vostre servent que en vós confia.

Sou el meu Déu, compadiu-me, Senyor,
que tot el dia clamo a vós,
Doneu aquest goig al vostre servent;
a vós elevo la meva ànima.

Vós, Senyor, sou indulgent i bo,
ric en l'amor per a tothom qui us invoca.
Senyor, escolteu la meva pregària,
escolteu la meva súplica.

Us invoco en hores de perill,
i sé que m'escolteu.
Entre els déus no hi ha ningú com vós,
no hi ha gestes comparables a les vostres.

Tots els pobles que heu creat
vindran a fer-vos homenatge
i glorificaran el vostre nom.

Diran: «Sou gran, Senyor,
són prodigioses les vostres obres,
vós sou l'únic Déu.»

Ensenyeu-me la vostra ruta, Senyor,
que m'encamini en la vostra veritat;
que el meu cor, tot sencer,
veneri el vostre nom.

Us lloaré amb tota l'ànima, Déu meu,
glorificaré per sempre el vostre nom:
«Quin amor tan gran em teniu:
m'heu salvat de la terra dels morts.»

Déu meu, s'han alçat contra mi uns arrogants,
uns insolents que no fan cas de vós
volen la meva mort.

Vós, Senyor, Déu compassiu i benigne,
lent per al càstig, fidel en l'amor,
mireu-me, apiadeu-vos de mi.

Doneu el triomf al vostre servent,
la victòria al vostre fill d'esclava.
Feu-me aquest gest, penyora de favor,
i els qui m'odien veuran, avergonyits,
que tinc en vós, Senyor, consol i ajuda.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Tots els pobles, Senyor, vindran a fer-vos homenatge, al·leluia.
Antífona 2Els nostres ulls veuran el rei en tota la seva bellesa, al·leluia.

Càntic Is 33, 13-16

Déu és un jutge just

La promesa és per a vosaltres i els vostres fills, i per a tots aquells que ara són lluny (Fets 2, 39)

Escolteu, els de lluny: Ho he fet jo;
i els de la vora
ja veureu si en sóc, de fort.

A Sió els pecadors s'han esfereït
i els injustos tremolen de por.
¿Qui de vosaltres pot estar-se
dintre el foc que devora,
qui aguantarà les flames eternes?

Però si obres com cal i parles lleialment,
si refuses els guanys abusius
i no et deixes comprar amb obsequis,
si desoeixes les propostes criminals
i t'acluques per no mirar la maldat,
residiràs en les altures
i viuràs segur en un castell sobre roques.
Tindràs el pa de franc i l'aigua no et faltarà.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Els nostres ulls veuran el rei en tota la seva bellesa, al·leluia.
Antífona 3 Tothom veurà la salvació del nostre Déu, al·leluia.

Salm 97

Càntic al Senyor, rei salvador i justicier

Aquest salm significa la primera vinguda del Senyor i la conversió de tots els pobles a la fe (S. Atanasi)

Canteu al Senyor un càntic nou:
ha fet obres prodigioses,
la seva dreta i el seu braç sagrat
han sortit victoriosos.

El Senyor ha revelat la seva ajuda,
i els pobles contemplen la salvació.
L'ha mogut l'amor que ell guarda fidelment
a la casa d'Israel.

Tothom ha vist, d'un cap a l'altre de la terra,
la salvació del nostre Déu.
Aclameu el Senyor, arreu de la terra,
esclateu en cants i en crits d'alegria.

Canteu al Senyor les vostres melodies,
canteu-les al so de les cítares;
aclameu el rei, que és el Senyor,
amb trompetes i tocs de corn.

Bramula el mar amb tot el que s'hi mou,
el món i tots els qui l'habiten;
tots els rius aplaudeixen
i aclamen les muntanyes,
en veure que ve el Senyor
a judicar la terra.

Judicarà tot el món amb justícia,
tots els pobles amb raó.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Tothom veurà la salvació del nostre Déu, al·leluia.

Lectura breu

Rm 6, 8-11
Si hem mort amb Crist, creiem que també viurem amb ell. I sabem que Crist, un cop ressuscitat d'entre els morts, ja no mor més, la mort ja no té cap poder sobre ell. Quan ell morí, morí al pecat una vegada per sempre, però ara que viu, viu per a Déu. Igualment vosaltres, penseu que sou morts pel que fa al pecat, però viviu per a Déu en Jesucrist.

Responsori breu

V. Ha ressuscitat del sepulcre el Senyor, al·leluia, al·leluia.
R. Ha ressuscitat del sepulcre el Senyor, al·leluia, al·leluia.

V. Que per nosaltres fou clavat a l'arbre de la creu.
R. Al·leluia, al·leluia.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Ha ressuscitat del sepulcre el Senyor, al·leluia, al·leluia.

Càntic de Zacaries

Antífona Donem gràcies a Déu, que ens ha concedit la victòria per Jesucrist, Senyor nostre, al·leluia.

Pregàries

L'Esperit Sant s'uneix al nostre esperit per donar testimoni que som fills de Déu. Donem, doncs, gràcies a Déu Pare i preguem amb confiança: Pare, escolteu els vostres fills.

Déu pacient i consolador, feu que tinguem els mateixos sentiments els uns amb els altres, segons Jesucrist, per tal que us glorifiquem amb un sol cor i una sola veu.

Que cadascun de nosaltres sigui amable amb tothom, per contribuir al bé i a l'edificació de l’Església.

Que no ens governi l’esperit del món que ve del Maligne, sinó de l’Esperit Sant que ve de vós.

Vós, que penetreu els cors dels homes, conduïu-nos sempre pel camí de la sinceritat i de la veritat.

Envieu, Senyor, a l'Església i a la humanitat el vostre Esperit d'Amor perquè desapareguin les dissensions i els odis, i les comunitats cristianes puguin viure la fe en pau i harmonia entre els homes.

Crist ressuscitat ens ha donat l’Esperit Sant que prega en nosaltres i ens fa dir: Pare nostre.

Oració


Déu misericordiós, concediu a la vostra Església, congregada per l'Esperit Sant, que visqui dedicada a vós amb tot el cor i unida en la concòrdia de les voluntats. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-