2 Litúrgia de les Hores Menu

Sexta

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Rector potens, verax Deus,
qui témperas rerum vices,
splendóre mane ínstruis
et ígnibus merídiem,

Extíngue flammas lítium,
aufer calórem nóxium,
confer salútem córporum
verámque pacem córdium.

Praesta, Pater piíssime,
Patríque compar Únice,
cum Spiritu Paráclito
regnans per omne saéculum. Amen.

Salmòdia

Antífona 1 Feliços els homes que segueixen la llei del Senyor.

Salm 118, 1-8

I (Aleph)

Meditació sobre el valor de la Paraula de Déu


Estimar Déu vol dir guardar els seus manaments (1Jo 5, 3)

Feliços els homes de conducta irreprensible,
que segueixen la Llei del Senyor.
Feliços els homes que guarden el seu pacte
i busquen el Senyor amb tot el cor,
no cometen mai cap mal,
segueixen els seus camins.

Heu donat els vostres preceptes
perquè siguin observats fidelment.
Tant de bo que els meus camins no es desviïn
de guardar els vostres decrets;
mai no em veuré decebut,
si tinc al davant tots els teus manaments.

El meu cor us lloarà amb sinceritat,
quan aprengui que heu obrat amb justícia.
Vull guardar els vostres decrets;
no m'abandoneu, no em deixeu sol.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1 Feliços els homes que segueixen la llei del Senyor.



Antífona 2El meu cor s'alegra de veure'm salvat.

Salm 12

Planys d'un just que confia en el Senyor

Que Déu, esperança vostra, faci que la vostra fe sigui plena de goig (Rm 15, 13)

Fins quan, Senyor seguireu oblidant-me!
Fins quan m'amagareu la mirada!
Fins quan portaré dintre meu tants neguits,
tantes penes nit i dia dins el cor!
Fins quan l'enemic s'alçarà triomfant!

Senyor, Déu meu, mireu i defenseu-me.
Ompliu-me els ulls de claror,
que el son de la mort no me'ls acluqui;
que no digui l'enemic: «L'he vençut»,
ni s'alegri de veure la meva caiguda.

Jo, sabent que m'estimeu, tinc plena confiança.
El meu cor s'alegra: ja em veig salvat,
i canto al Senyor pels seus favors.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 El meu cor s'alegra de veure'm salvat.



Antífona 3 Déu els ha deixat tots captius de la desobediència per compadir-se finalment de tots.

Salm 13

Prescindir de Déu corromp l'home i el perd

Allà on s'ha multiplicat el pecat la gràcia de Déu ha estat encara més abundant (Rm 5, 10)

Pensen dintre seu els insensats:
«Déu no és res.»
Són corromputs, és detestable el seu obrar,
ningú no fa el bé.

El Senyor guaita des del cel
per veure com són els homes,
per observar si n'hi ha cap d'assenyat
que busqui Déu.
S'han desviat, s'han pervertit tots plegats;
ningú no fa el bé, ni un de sol.

Aquests malèfics veuran clarament,
i ho proclamaran,
que els qui devoren el meu poble,
és pa sagrat que devoren.

Quin esglai s'apodera d'ells
quan veuen que Déu fa justícia.
Es reien de la causa del pobre,
i han vist com Déu l'empara.

Oh! Que vingui de Sió
la salvació d'Israel.
Quan el Senyor renovi
la vida del seu poble,
Jacob s'omplirà de goig,
Israel s'alegrarà.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Déu els ha deixat tots captius de la desobediència per compadir-se finalment de tots.

Lectura breu

Pr 3, 13-15
Feliç l'home que troba la saviesa! Feliç l'home que aconsegueix la intel·ligència! És molt més bon negoci que guanyar plata i or. No hi ha cap perla tan preciosa, no la iguala cap joiell.

V. Vós estimeu la veritat al fons del cor.
R. Dintre de mi, Senyor, m'ensenyeu a tenir seny.

Oració


Oh Déu, vós que revelàreu a Pere el vostre designi de salvar tots els homes, feu que les nostres obres us siguin agradables i conformes a la vostra voluntat d'amor i de salvació. Per Crist Senyor nostre.

Conclusió

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-